Sự khác nhau cơ bản giữa nhân đơn tiêu và đa tiêu là gì?