Sau mổ, mắt nhìn một vật thành hai có phải là hiện tượng bình thường?