Sau mổ, không được sử dụng thiết bị điện tử trong 7 ngày, có đúng không?