Sau mổ hiện tượng nào là bình thường, bệnh nhân không cần lo lắng?