Sau mổ, dùng loại thuốc nào để hạn chế khô mắt, mỏi mắt?