Sau mổ cận, bệnh nhân cần kiêng cữ tuyệt đối những vấn đề nào?