Phương pháp nào phù hợp cho độ cận cao, giác mạc mỏng?