Những loại nhân khác nhau thì có những hiện tượng sau mổ khác nhau không?