Mổ xong, mắt có nhìn rõ ngay hay không? Nhìn rõ hơn bao nhiêu phần trăm?