Mắt cận càng cao, thị lực hồi phục càng lâu có đúng không?