Mắt bị cận thị, sau này về già bị lão thị có thể bù đắp lại chứ không cần mổ?