Hiện tượng nào chắc chắn có sau mổ, khi nào những hiện tượng này sẽ hết?