Giữa nhân đơn tiêu và đa tiêu loại nào phục hồi nhanh hơn hay giống nhau?