Bệnh nhân nào cũng có thể chọn đặt nhân đơn tiêu hoặc đa tiêu?