Bệnh nhân có thể đặt 1 mắt đơn tiêu, 1 mắt đa tiêu được không?